ANJI-NYK : Team Building [ 3-4-19 ]

บริษัท อันจิ - เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

         เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม "Team Building" หรือ "การสร้างทีมสัมพันธ์" ณ สนามแบดมินตันเย็นอากาศ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการทำงานเป็นทีม


          

          เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เริ่มจากสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างตัวบุคคล ลดช่องว่างจากตำแหน่ง หน้าที่การทำงาน เปิดใจ เปลี่ยนมุมมอง คลายความขัดแย้งในกลุ่มคนหรือองค์กร ที่จะส่งผลตรงไปถึงการทำงาน สร้างความสามัคคี ความร่วมมือ การระดมความคิด เป็นประตูสู่การสื่อสารผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมผ่านรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ กลุ่มคน สถานที่ และเป้าหมาย ที่บริษัทฯ ยึดตามลักษณะและกระบวนการตามหลักการ “การจัดกิจกรรมที่ดี”ด้วยความเคารพอย่างสูง


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อันจิ - เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 4 เมษายน 2562

Copyright © 2018 anji-nyk.co.th | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com